Tagged_Bar headed goose_Konar_Dam_Hazaribag_by_Satya_Prakash